top of page
logo-5.jpg
产品发展

1. 工业设计

 • 概念设计

 • 2D/3D概念图

 • 专家协商会议

 • 包装设计 

2. 机械设计

 • 从理念到CAD

 • 机械设计

 • 结构设计

 • 设计改进

 • 产品组装

 • 模具制造

 • 产品模具测试

 • 样品测试

 

3.  软件设计

 • 理念到详细设计

 • 详细书面写作

 • 8~32bit MCU系设计

 • 计算机接口/驱动器研发

 • 结果调整系 

 

4.  电子硬件设计

 • LCD 设计

 • 多层 PCB 布局

 • 模板/测试版

 • 电路软件仿真测试

bottom of page